De Spelregels

Train uw hond op een sportieve en fijne manier

Daar het aantal trainende combinaties vrij groot is, zijn er voor de deelnemers aan de training enige spelregels opgesteld; dit in verband met een goede gang van zaken op en rond het oefenterrein.

 1. Voor nieuwe leden geldt een proefles, waarna bij inschrijving contributie is verschuldigd. Tevens is het verplicht een geldig inentingsformulier te tonen voor men met de betreffende hond mag trainen.Voor nieuwe leden geldt een proeftijd van een maand. Indien zij tijdens deze proefperiode door de vereniging worden afgewezen, dan wordt het volledige inschrijfgeld terugbetaald. Deze jaarlijkse contributie geldt vanaf de inschrijfdatum gedurende een vol jaar <365 dagen, dus geen kalenderjaar>.

 2. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend met een jaar verlengd tot wederopzegging uwerzijds volgt. Opzegging van het lidmaatschap dient 4 weken voor de vervaldatum opgegeven te worden bij de penningmeester. Dit moet schriftelijk gebeuren.
 3. De nieuwe leden worden ingedeeld in de daartoe behorende groep. Iedere 3 à 4 maanden stelt de vereniging u in de gelegenheid om deel te nemen aan een examen. Diegenen die aan G & G - Beginners examen willen deelnemen, moeten een toelatingsexamen doen. Slaagt men niet voor dit toelatingsexamen, dan mag men niet meedoen aan het betreffende examen. Men hoeft dan voor het daaropvolgende examen niet nogmaals een toelatingsexamen te doen, indien men normaal de lessen blijft volgen. Leden die daarna verder willen voor GG- Vast c.q. Los behoeven geen toelatingsexamen weer te doen. Toelating tot dit examen gaat in overleg met de trainer. Data van het toelatingsexamen en de examens worden tijdig via ons clubblad aan u medegedeeld. Houdt hier dus terdege rekening mee ! Bij te weinig deelnemers aan het examen, wordt het examen afgelast.
 4. Er zal geen restitutie van de contributie plaats vinden als er gedurende langere tijd niet getraind kan worden. Afwijking op deze regel zal in overleg met het bestuur worden gedaan. Bij herhaaldelijk afwezig zijn zonder afmelding kan men voor het examen worden uitgesloten. Afmelden altijd bij uw eigen trainer.
 5. Het is niet toegestaan uw hond enige behoefte op het oefenveld te laten doen. Men laat de hond voor de training goed uit. Degene wiens hond toch het veld bevuilt, ruimt dit zelf op. Het materiaal daarvoor is aanwezig. Degene die zijn of haar hond voor de training uitlaat wordt verzocht de eventuele behoefte niet op of bij de terreinen van de aangrenzende bedrijven achter te laten <neem zelf een plastic zakje mee, hetgeen op ons terrein in de container kan worden gedaan>. Men is verplicht het clubgebouw en het oefenterrein afvalvrij te houden.
 6. De honden zijn altijd aangelijnd ook in de kantine en buiten het oefenterrein. Zij mogen alleen 'los' werken op aanwijzing van de trainer.
 7. Tijdens de training hoort de hond een goed passende halsketting te dragen. Geleider hoort tijdens de training een leren riem of ketting te gebruiken (geen rolband).
 8. U mag niet met een loopse teef trainen.
 9. Het is niet toegestaan tijdens de training te roken.
 10. Men volgt de aanwijzing van de trainers zo nauwgezet mogelijk op en treedt tijdens de training niet met hem/haar in discussie. Na de training is daartoe alle gelegenheid.
 11. Iedere deelnemer aan de training is aansprakelijk voor de daden van zijn/haar hond. Op het veld loopt men voor eigen risico, ook ten aanzien van schade aan derden. Al dan niet gedekt door een verzekering!
 12. Het is ten strengste verboden om een hond tot enige agressie aan te zetten, overtreders zullen zonder meer worden geroyeerd.
 13. U dient er voor te zorgen dat U en/of uw hond buiten de training om geen overlast veroorzaakt door hinderlijk aanwezig te zijn bij andere trainingen <ook aanhoudend blaffen is hinderlijk>.
 14. Geen alcohol voor of tijdens de training of examens op het terrein. Dit geldt overigens niet voor bezoekers wanneer deze zich in de kantine bevinden. Tijdens examens wordt wel geeist dat het ook in de kantine rustig blijft.
 15. Ieder moet er zorg voor dragen dat zijn/haar hond tijdig wordt ingeënt. Besmettelijke ziektes dienen onmiddellijk aan de vereniging gemeld te worden, in ieders belang.
 16. Het is verboden om te trainen met een teletak of een prikband.
 17. Trainende leden bij HSV TIMBO mogen met dezelfde hond niet bij een andere club trainen.
Wij verwachten dat U, met deze regels als leidraad, op een sportieve en fijne manier uw hond traint. Heeft U verder nog vragen, op of aanmerkingen, dan kunt U altijd contact met uw trainer opnemen.